Vanlige spørsmål om lån

Her har vi besvart noen av de vanligste spørsmålene som stilles om lån blant norske kunder. Finn svar på disse samt annen informasjon.

Hvordan fungerer et lån?

Vanlige-spørsmålNår du låner penger inngår du ganske enkelt en avtale om tilbakebetaling under långivers vilkår. Du blir juridisk bundet og forpliktet til å nedbetale utestående lån, og dersom du ikke overholder forpliktelsen kan långiver ta rettslige skritt. Lån er et viktig instrument som driver samfunnet videre. Alt fra bedriftseiere til privatpersoner er avhengig av lån til å finansiere utgifter og investeringer. Faktisk blir penger skapt på denne måten ved at banker låner «nye» midler fra sentralbanken til en foliorente. Dette er samfunnets grunnrente og fastsettes hvert kvartal i sentralbankens møte.

Et vanlig spørsmål handler om forskjellen mellom nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er å regne som grunnkostnaden i et lån, og reflekterer dermed den isolerte rentekostnaden. Med andre ord vil den ikke inkludere andre eventuelle utgifter som gebyrer til vedlikehold av lånet og etablering. Den effektive renten inkluderer alle disse kostnadene, og er dermed et bedre instrument for vurdering av lånets totalkostnad. Forhold deg til denne da du inngår låneavtale. Det neste vi skal snakke om er forskjellen mellom annuitetslån og serielån.

Hva er forskjellen mellom annuitetslån og serielån?

Dette kan være et konsept som er vanskelig å sette seg inn i med mindre man har en økonomisk bakgrunn. Vi begynner med å forklare annuitetslån og hvordan dette fungerer. Et annuitetslån baserer seg på en matematisk formel som skiller summen på et lån mellom renteavdrag og nedbetaling av lånet. Denne formelen bruker potensregning til å endre forholdet mellom disse to delene over tid.

Når du betaler tilbake et boliglån vil for eksempel en fast andel av summen utgjøre en ren nedbetaling av lånet, mens det resterende er bankens profitt. Med en annuitetsordning vil nedbetalingssummen holdes konstant, men i starten er profitten(rentene) til banken større. Etter en viss tid vil andelen som nedbetales på lånet øke og bankens inntekt falle som følge av en kumulativ oppbygging. Dette er den desidert mest populære metoden for boliglån i landet.

Et serielån er derimot en ordning hvor et fast beløp betales tilbake hver måned gjennom hele lånets løpetid. Sistnevnte reflekterer den tiden du har til å betale tilbake hva du skylder. For eksempel vil et boliglån kunne ha en løpetid på 15-30 år i de fleste tilfeller. I et serielån vil andelen som går til renter og nedbetaling holdes konstant. Betaler du kr 10 000 hver måned vil for eksempel kr 6 000 gå til nedbetaling mens det resterende beløpet representerer bankens renteinntekter. Det neste vi skal diskutere er vanlige spørsmål om sikring av lån og det generelle lovverket i Norge.

Lover og forskrifter om lån

Norge har et lettfattelig men samtidig strengt lovverk for långivere. For det første må banker og andre finansinstitusjoner søke om konsesjon hos Finanstilsynet, og denne kan inndras dersom de ikke følger lovverkets bestemmelser. Som kunde har du rett på en skriftlig låneavtale hvor noe av følgende informasjon må inkluderes:

– Lånesum
– Effektiv og nominell rente
– Betalingsvilkår
– Informasjon om långiver og låntaker
– Vilkår for tilbakebetaling og eventuelle gebyrer

Det er svært viktig at långiver overholder disse vilkårene. Låntaker må også være i myndig alder (18 år og eldre) for å kunne ta opp lån. Ethvert lån som inngås med et umyndig individ er å regne som ugyldig, jamfør finansavtaleloven.

Sikkerhet i lånet referer til långivers mulighet for å dekke krav ved salg av låntakers eiendeler. Dette refereres ofte til som «pant» ved at långiver får et dokument som beviser eierandel i en bolig, bil eller annen verdigjenstand. I dag finner man mange lån på markedet som ikke krever sikkerhet, og dette gjelder spesielt forbrukslån og kredittkort.

Långiver har også begrenset makt til å inndrive utestående beløp. Såkalt utilbørlig oppførsel ved innkreving inkluder å ringe låntaker midt på natten, torpedovirksomhet og generell trakassering. Som låntaker er det viktig at du er klar over dine rettigheter, og vet hvilke lover som gjelder for utlånsvirksomheten.